Zápisnica

Z Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Pre náš Tomášov,

 konaného dňa 26.. 11. 2021 v Tomášove,  v čase lockdownu

Valného zhromaždenia sa zúčastnili: Katka Tóthová – predseda

                                                              Mario Porubec -  podpredseda

                                                            Mária Grožajová – podpredseda

 

Keďže vláda SR vyhlásila lockdown,  čo znamená zákaz vychádzania, stretávania aj na hromadných akciách a pod., VZ sa konalo zastupujúcou formou. Zastupujúca forma znamená, že ostatní členovia v počte 43 vyplnili tlačivá, na základe ktorých splnomocnili prítomných ich zastúpenie v znení že:

môže v mene konkrétnej osoby podávať

  • a prijímať rozhodnutia s jej (jeho) podpisom ako aj preberať vyhotovené písomnosti
  • a brať na vedomie prerokovávané správy aj v rámci uznesení
  • a súhlasiť s programom, s uzneseniami
  • informácie
  • ostatné materiály – údaje a dáta, týkajúce sa predmetnej veci a VZ

Menovaná (ý) má právo na VZ za mňa hlasovaním rozhodovať o všetkých prerokovávaných skutočnostiach.

VZ pod uznesením I. schválilo

  • otvorenie zasadnutia, kde zasadnutie sa konalo pod vedením: M. Porubec
  • členov návrhovej, mandátovej, volebnej komisií
  • určil zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  • program s tým, že sa nebude rokovať o bode 6 a 7 (voľba podpredsedu OZ a revízora OZ PNT z objektívnych dôvodov a to na základe mimoriadnej situácie v SR)

 

V uznesení II.mandátová komisia skonštatovala, že je spolu so splnomocneniami  „prítomná“ nadpolovičná väčšina členov OZ, a tak VZ môže pokračovať  v prerokovávaní  programu podľa pozvánky, pretože členov v roku 2020 je 65, z toho sú prítomní 3 a počet splnomocnení je v počte 43.

V uznesení III. sa schválilo ročné členské vo výške 12 EUR/rok.

Zľavy na akciách organizovaných združením je možné si uplatniť len po zaplatení plnej sumy členského a suma členského 12 EUR/na roky 2021, 2022 ostáva nemenná

 

V uznesení  IV. sa schválil

a) rozpočet na rok 2021

b) správu o hospodárení za rok 2020

c)plán akcií na rok 2023 s tým, že je možnosť určitej zmeny, vzhľadom na rôzne iné situácie

V uznesení V. bola vzatá na vedomie Správa revízora, v ktorej revízor skonštatoval, že OZ PNT má hospodárenie a rozpočet z roku 2020 v poriadku a bez chýb.

V uznesení VI. VZ poveril Ing. Máriu Grožajovú podpredsedu OZ  k vybavovaniu na úkony na Notárskom úrade vo veci prijímania 2% -ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 202. Zároveň odporučilo prítomnosť L. Livinskej  na NÚ .

V uznesení VII. sme si vypočuli správy členov OZ o činnosti OZ PNT za rok 2020, ktoré boli skromné, a to kvôli nešťastnému vírusu covid 19. Činnosti po iné roky vykazovali vysoké nasadenie všetkých členov.

V rámci uznesenia VIII. sa rokovalo  o možných aktivitách či pri advente 2021, čarovných Vianociach pre deti, alebo Silvestri 2021. Všetci si uvedomujeme vážnosť situácie, ktorá je na Slovensku, a aj napriek tomu  akcie zostávajú v riešení.

V rámci bodu rôzne, sa prítomní zhodli, že Valné zhromaždenie v roku 2022 sa bude konať v apríli alebo máji budúceho roka.

 

Po ukončení valného zhromaždenia, si popriali prítomní navzájom veľa úspechov, ale zároveň zaželali všetkým našim členom veľa zdravia a šťastia.

V prípade, ak by sa na aktivitách nedalo stretnúť do konca roku 2021, všetkým  členom želajú  krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych, nech ich prežijú v šťastí, radosti a láske a v novom roku veľa zdravia, pokoja a úspechov.

 

PS: Radosťou už je aj to, keď úprimný úsmev  je vyčarený nielen pre priateľa, ale všetkým okolo seba.