Milí priatelia, nižšie uverejňujeme pozvánku na Valné zhromaždenie nášho OZ. Avšak súčasná situácia i tento rok nám neumožní vykonať toto stretnutie hromadne. Preto od Vás opäť obdržíme Vaše splnomocnenia, aby sme mohli rokovanie uskutočniť i bez Vašej osobnej účasti. Preto dole zverejnený program považujte za informatívny. To budú body, ktoré preberie vedenie OZ s Vašim súhlasom.
 
Valné zhromaždenie OZ „Pre náš Tomášov“
POZVÁNKA
Program Valného zhromaždenia
Dátum: 26. 11. 2021 o 18:00 hod (piatok)
Miesto: DK Tomášov
Program:
1. Otvorenie VZ „PNT“
a) voľba člena OZ zodpovedného za vedenie VZ
b) voľba návrhovej, c) mandátovej d) volebnej komisie, e)zapisovateľky, f) overovateľa zápisnice
2. Schválenie programu VZ „PNT“
3. Správa pokladníčky a účtovníčky (od:Heňa Rušáková),a rozpočet k r. 2020 a návrh na r. 2021
4. Správa revízora OZ (od:Katka Hajašová)
5. Schválenie členského a spôsob jeho výberu za rok 2021, 2022 (od:H. Rušáková)
6. Voľba podpredsedu OZ PNT
7. Voľba revízora OZ PNT
8. Schválenie dodatku pri prolongovaní žiadostí o 2 percentá z dani na notárskych úradoch (MG)
9. Všeobecná správa predsedu OZ o doterajšej činnosti v r. 2020, a účastí na akciách
10. Správa člena OZ k lyžovačke 2020 (Mario Porubec)
11.. Plán aktivít na rok 2023
12. Čarovné Vianoce 2021, Silvester 2021, advent 2021
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
Upozornenie
1. Na základe vyhlásenia vlády SR sa bude VZ konať len s určitým počtom zaočkovaných prítomných. Regulácia našich členov sa bude konať zastupujúcou formou a to s vyplnením formuláru „SPLNOMOCNENIE“, ten sa vyplní a podpíše.
 
2. V prípade, že budete chorí, alebo budete cítiť príznaky akejkoľvek choroby Vás prosíme, aby ste sa VZ nezúčastnili. V tom prípade treba takisto vyplniť splnomocnenie a odovzdať ho do 25. 11. 2021 v obchode bývalej „zeleniny“ pri bistre.
Ak sa zúčastníte, tak prosím s rúškom, alebo respirátorom.
 
Príloha: Splnomocnenie – tlačivo