Uznesenie

Z Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Pre náš Tomášov,

 konaného dňa 26. 11. 2021 v Tomášove,  v čase lockdownu (zákaz vychádzania a stretávania)

Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Pre náš Tomášov (ďalej len združenie) na svojom zasadnutí konanom dňa 26. 11. 2021 prijalo nasledovné uznesenie.

I.  Valné zhromaždenie  schvaľuje

1.

a) otvorenie zasadnutia a vedenie zasadnutia: M. Porubec

b) voľbu členov návrhovej komisie v zložení : Ľ. Schulzová, P. Lelkes, V. Tesár (na základe plnej moci)

 c) mandátovej komisie v zložení : Z. Jurická, O. Lelkesová, A. Hlboká (na základe plnej moci)

 d) volebnej komisie v zložení: L. Livinská, Z. Tesárová, A. Múčková (na základe plnej moci)

e) určenie zapisovateľa : K. Tóthová   f) overovateľa zápisnice: M. Grožajová

2.

a) program rokovania  bez bodov 6. a 7.,  Valného zhromaždenia OZ a to zastupujúcou formou  podľa splnomocnení

Dávam hlasovať: kto je za, kto je proti, kto sa zdržal

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

 

II. Valné zhromaždenie

  1. Berie na vedomie

Správu mandátovej komisie:

Počet platných členov                65

Prítomní                                      3

Splnomocnenia v počte              43

Vzhľadom k tomu, že je spolu so splnomocneniami  „prítomná“ nadpolovičná väčšina členov OZ, VZ môže pokračovať  v prerokovávaní  programu podľa pozvánky

Dávam hlasovať: kto je za, kto je proti, kto sa zdržal

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

 

 

III. Valné zhromaždenie združenia

schvaľuje

  1. ročné členské vo výške 12 EUR/rok s tým, že zľavy na akciách organizovaných združením je možné si uplatniť len po zaplatení plnej sumy členského a suma členského 12 EUR/na roky 2021, 2022 ostáva nemenná

Dávam hlasovať: kto je za, kto je proti, kto sa zdržal

 

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

IV. Valné zhromaždenie schvaľuje

a) rozpočet na rok 2021

b) správu o hospodárení za rok 2020

c)plán akcií na rok 2023 s tým, že je možnosť určitej zmeny, vzhľadom na rôzne iné situácie

Dávam hlasovať: kto je za, kto je proti, kto sa zdržal

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

 

V. Valné zhromaždenie berie na vedomie

  1. správu revízora

Dávam hlasovať: kto je za, kto je proti. kto sa zdržal

 

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

 

VI. Valné zhromaždenie poveruje

  1. Ing. Máriu Grožajovú podpredsedu OZ  a L. Livinskú (členku) k vybavovaniu na úkony na Notárskom úrade vo veci prijímania 2% -ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2021

Termín: do 15. 12. 2021

Dávam hlasovať: kto je za, kto je proti, kto sa zdržal

 

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

 

VII. Valné zhromaždenie berie na vedomie

  1. Správy členov OZ

 

- lyžovačka 2020

- všeobecná správa o činnosti OZ za rok 2020

Dávam hlasovať: kto je za, kto je proti, kto sa zdržal

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

VIII. Valné zhromaždenie berie na vedomie

  1.  Správu o aktivitách OZ: Čarovné Vianoce 2021, Silvester 2021 a advent 2021(stále aktívne)

 

Dávam hlasovať: kto je za, kto je proti, kto sa zdržal

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

 

 

 

Prílohy:

Pozvánka s programom

Prezenčná listina

Splnomocnenia

 Správa o hospodárení za rok 2020

Rozpočet na rok 2021

Plán práce na rok 2023

Správa revízora

Správa o činnosti OZ a z lyžovačky z roku 2020