Pracovné stretnutie  OZ Pre náš Tomášov zo dňa 28. apríla 2015. Ponúkame zápisnicu          k nahliadnutiu.

                                                               Zápisnica

 

z pracovného stretnutia občianskeho združenia Pre náš Tomášov, so sídlom Mlynská 19, Tomášov 900 44   IČO : 42415411, registrovanej Ministerstvom vnútra SR dňa 28.12.2014.

 

Deň, hodina a miesto konania : 28. apríla 2015 o 18.30 hod., v priestoroch u Juhoša.

Prítomní členovia :  počet 21,  viď prezenčnú listinu

Zapísala : Henrieta Rušáková

 

PROGRAM:

1. Organizácia zábavy so Senzusom (23.5.2015)

2. Organizácia Florbalového turnaja (8.5.2015)

3. Iné

 

Priebeh zasadnutia :

Pracovné stretnutie občianskeho združenia  Pre náš Tomášov (ďalej o. z.) otvoril podpredseda o. z. Mário Porubec, ktorý privítal prítomných členov a poďakoval  im za účasť na stretnutí. Zároveň členom poďakoval za participáciu na akcii „Vyčistime Tomášov“.

Ad 1/ Organizácia zábavy so Senzusom

Hlavnou témou tohto programu bolo rozdelenie si  všetkých potrebných úloh  na prípravu zábavy. Je potrebné zabezpečiť -  formálne záležitosti na OcÚ, propagáciu zábavy, vstupenky, kuchárky, nákup surovín a nápojov, výzdoba KD, obsluha, bufet, čašníkov, tombola a pod...

Šaňo zabezpečí tlač plagátov (A3) a tlač vstupeniek v počte cca 220 ks. Po zabezpečení plagátov a lístkov začne oficiálna propagácia zábavy. Predaj vstupeniek bude zabezpečený cez jednotlivých členov združenia, v bistre u Šaňa  a na  tel. č. uvedenom na plagáte.

Cena jednej vstupenky je 16,00 €, s tým, že občianske združenie sa na svojich predchádzajúcich pracovných stretnutiach rozhodlo venovať 1,00 € z každej predanej vstupenky Obecnému úradu na prípravu MDD v obci. Nakoľko však údajne tento rok v obci MDD organizované obcou nebude (údajne si MDD budú organizovať školské a predškolské zariadenia vo svojej kompetencii), sumu vyzbieranú z predaných vstupeniek občianske združenie venuje Obecnému úradu – komisii kultúry pri príležitosti zorganizovania                                     akcie pre deti našej obce, plánovanú na koniec júna (t. č. však bližšie nešpecifikovanú). V každom prípade, občianske združenie sa zaväzuje odovzdať výťažok z predaja vstupeniek predsedovi komisie kultúry za účelom  prípravy akcie zameranej pre všetky deti našej obce.

Ohľadne prípravy zábavy ešte postupne budeme dolaďovať všetko potrebné... najmä  teda nejaké „to číslo“,  ďalej tie 3 „atraktívne“ ceny do tomboly a  zakúpiť  hlavnú cenu                  do tomboly, a to televízor.

 

Ad 2/ Organizácia Florbalového turnaja 8.mája 2015

                                                                                                

Keďže sme sa florbalový turnaj rozhodli realizovať vonku (priestranstvo pre KD) a predpovede počasia na 1. máj 2015 boli veľmi nepriaznivé (aj v deň nášho pracovného stretnutia bolo počasie veľmi nepriaznivé), z tohto dôvodu sa  termín florbalového turnaja presunul na 8. mája 2015  (piatok – sviatok) od 12 00 h.

Team bude pozostávať z hráčov v počte 4 + 1. Štartovné pre team činí 50,00 €. Pitný režim a guláš pre team je zabezpečený. Mário na tento deň zabezpečí florbalové ihrisko, ktoré bude potrebné s nejakými dobrovoľníkmi do 12 00 h aj zmontovať a následne demontovať. Dovoz a odvoz ihriska zabezpečí Zoli. B.  V Máriovej réžii je tiež komunikácia s florbalovými teamami, ktoré bude treba informovať o zmene termínu. Mário ďalej zabezpečí cenu pre víťaza a nejaké sladké odmeny pre najmenších. Laco zabezpečí florbalovú výstroj pre hráčov. Marienka a  p. Farbová zabezpečia potrebné formality na OcÚ z dôvodu zmeny termínu konania tohto turnaja.            

Zolo. H. zabezpečí  suroviny na guláš, uvarenie gulášu bude potrebné doladiť, p. Šátek zabezpečí bufet, aparatúru a malý skákací hrad   - malá atrakcia pre tých najmenších.               Dva – tri dni pred turnajom bude potrebné ďalšie stretnutie na doladenie  všetkých potrebných záležitostí okolo turnaja...

 

Ad 3/ Iné

Tričká s logom nášho občianskeho združenia pre členov (aj nečlenov) boli medzi členmi  vysporiadané. Bolo dohodnuté, že tričká majú členovia združenia zdarma, avšak, ak člen združenia na báze dobrovoľnosti uzná za vhodné, že za tričko i napriek tomu zaplatí,               tak cena trička je 5,00 €.

 

 

V Tomášove, dňa 2. mája 2015

 

Prítomní : Prezenčná listina k nahliadnutiu u podpredsedu o.z. Maria Porubca

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť