VALNÉ ZHROMAŽDENIE OZ PRE NÁŠ TOMÁŠOV

výjazdové – 26.2.2017, Poráč, okr. Spišská Nová Ves

 

PROGRAM:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Schválenie programu o.z.

3.     Voľba návrhovej komisie, zapisovateľky a člena o.z. zodpovedného za vedenie o.z.

4.     Správy: účtovníčky, pokladníčky a kontrolórky

5.     Všeobecná správa (pod)predsedu o.z. o doterajšej činnosti

6.     Správy členov vyhodnocujúce jednotlivé akcie o.z. v priebehu roka 2016

7.     Schválenie členského a spôsob jeho výberu na rok 2017

8.     Plán aktivít na rok 2017

9.     Návrh na uznesenie

10.                       Záver