Uznesenie

Z Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Pre náš Tomášov,

konaného dňa 12. 11. 2023 v Tomášove

Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Pre náš Tomášov (ďalej len združenie) na svojom zasadnutí konanom dňa 12. 11. 2023 prijalo nasledovné uznesenie.

I.Valné zhromaždenie

schvaľuje

1.

a) program rokovania Valného zhromaždenia združenia OZ PNT spolu doplňujúcim bodom: správa ekonómky a účtovníčky združenia za rok 2022 ako bod 4.a

b) otvorenie zasadnutia a vedenie zasadnutia: M. Porubec

c) voľbu členov návrhovej komisie v zložení : Ľ. Schulzová, E. Farbová, M. Grožajová

d) voľbu členov mandátovej komisie v zložení : H. Rušáková, Rušák, M. Porubec

e) určenie zapisovateľa : H. Rušáková a overovateľa zápisnice: M. Grožajová

 

Výsledokhlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

 

II. Valné zhromaždenie

 

a) Berie na vedomie

Správu mandátovej komisie:

Počet platných členov k 31. 12. 2022 je  70

Prítomní v počte 36 z toho splnomocnenia v počte 8

Vzhľadom k tomu, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov OZ,

VZ môže pokračovať v prerokovávaní programu podľa pozvánky

Výsledokhlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

III. Valné zhromaždenie

schvaľuje

a) ročné členské vo výške 12 EUR/rok s tým, že zľavy na akciách organizovaných združením je možné si uplatniť len po zaplatení plnej sumy členského a suma členského 12 EUR/na rok 2024 ostáva nemenná

Výsledok hlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

IV. Valné zhromaždenie

Schvaľuje

  1. Zmenu adresy sídla OZ: Dunajská č. 26, 900 44  Tomášov, formou zmeny Stanov OZ

Zodpovedný: L.Livinská, M. Porubec                     Termín: 31. 8. 2024

V. Valné zhromaždenie

schvaľuje

a) rozpočet na rok 2023

b) správu o hospodárení (ekonómky a účtovníčky) za rok 2022

c) správu revízora za rok 2022

c) plán akcií na rok 2024 s možnosťou zmeny, vzhľadom na rôzne iné okolnosti a potreby

Výsledokhlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

VI. Valné zhromaždenie

schvaľuje

a) dodatok pri prolongovaní žiadosti o 2% z dani na Notárskom úrade s tým, že úkonmi na Notárskom úrade vo veci prijímania 2%-ného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka  2023, 2024. 2025 bola poverená VZ OZ PNT L. Livinská ešte v roku 2022

Výsledokhlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

VII. Valné zhromaždenie

berie na vedomie

a) Správu predsedu OZ a všeobecnú správu o činnosti OZ za rok 2022

Výsledokhlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

VIII. Valné zhromaždenie

berie na vedomie

  1. Správu o pripravovaných činnostiach OZ:

florbal 2024

organizovanie filmových a div.predstavení  pre deti a občanov v r. 2024

participáciu na vianočných trhoch dňa 10.12.2023

            prípravu farebného Silvestra 2023

            termín upratovania skladu, termín: 24. 2. 2024 zodpovedný: H. Rušáková, K. Tothová

            návrh na možnú prípravu zmeny sídla skladu a umiestnenia skladu  

Výsledokhlasovania: VZ schválilo uznesenie jednohlasne

Prílohy: Program aj s bodom 4a, zoznam členov, prez.prítomných členov+splnomcnenia, zápisnica s podpisom overovateľa, správy: o hospodárení (ekonómky a účtovníčky) za rok 2022+kópie peňažného denníka OZ, o návrhu rozpočtu  na r. 2023, správa revízora, plán akcií na 2024, písomná správa o činnosti OZ v r. 2022

 

.................................................................             ................................................................

               Katarína Tóthová                                                                 Lucia Livinská