Vytlačiť

Milí priatelia, a predovšetkým členovia o.z. "Pre náš Tomášov"...Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili nášho pracovného stretnutia 31.3.2015, na ktorom sme zahájili prípravy ďalších májových dvoch podujatí (florbalový turnaj a zábavu so Senzusom). Dôležitá bola aj účasť pána starostu p. Pomichala, s ktorým sme si mohli vysvetliť spôsoby našej budúcej spolupráce s obcou a inými inštitúciami pracujúcimi na pôde Tomášova. Ďakujeme, že prišiel medzi nás i s pánom posl...ancom Ürgem. Kto má záujem si pozrieť zápisnicu z pracovnej porady, tak je priložená nižšie ... a ešte výzva pre všetkých, ktorí už sú našimi členmi, prípadne plánujú sa stať v krátkej budúcnosti... na pracovnej porade sme sa rozhodovali aj o našej "klubovej" farbe, ktorá bude sprevádzať naše o.z. v nasledujúcom období. Po hlasovaní sa rozhodlo o tyrkysovej farbe. A tak teraz poprosím všetkých členov, aby do troch dní (do 6.4.2015) mailom odpovedali na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., akú veľkosť trička s logom nášho združenia si chcú objednať. Tričká pre členov, ktorí majú zaplatené ročné členské sú grátis.... Ak by mal záujem o naše tričko prípadne človek, ktorý neplánuje sa stať našim členom, radi mu ho vyrobíme za cenu 7E. Na požiadanie pripravíme i fotky trička.

 

 

Pracovná porada  OZ Pre náš Tomášov zo dňa 31. marca 2015. Ponúkame zápisnicu k nahliadnutiu.

                                                               Zápisnica

 

z pracovnej porady občianskeho združenia Pre náš Tomášov, so sídlom Mlynská 19 , Tomášov 900 44   IČO : 42415411, registrovanej Ministerstvom vnútra SR dňa 23.12.2014.

 

Deň, hodina a miesto konania : 31. marca 2015 o 18.00 hod , v priestoroch u Juhoša.

Hostia : Ing. István Pomichal, PhD - starosta obce Tomášov

             Mgr. Tomáš  Űrge – poslanec obecného zastupiteľstva

Prítomní členovia : viď príloha č.1 tejto zápisnice – prezenčná listina, v počte hlasov 10.

Zapísala : Henrieta Rušáková

 

PROGRAM:

1. Vyhodnotenie lyžovačky + vyúčtovanie, sprístupnenie pokladničnej knihy

2. Organizácia Florbalového turnaja 1.mája 2015

3. Organizácia Obecnej zábavy 23.mája 2015

4. Participácia na Upratovacom dni pre Tomášov 18.apríla 2015

5. Návrh a výroba poznávacích tričiek pre členov

6. Dynamizácia výhod pre členov, (+výroba kariet?)

7. Reklamná kampaň na bilboarde pri vstupe do obce (resp. i schránková)

8. Plány na leto

9. Iné

 

Priebeh zasadnutia :

Pracovnú poradu občianskeho združenia  Pre náš Tomášov (ďalej o.z.) otvoril podpredseda o.z.  Mario Porubec, ktorý privítal prítomných členov a poďakoval  im za účasť na stretnutí.

Ad 1/ Vyhodnotenie lyžovačky + vyúčtovanie, sprístupnenie pokladničnej knihy.

Mario Porubec, ako aj prítomní členovia o.z., ktorí sa zúčastnili  I. obecnej lyžovačky v Oščadnici v termíne 13. – 15. 3. 2015 vyhodnotili  túto akciu ako úspešnú, ktorej tradíciu bude potrebné zachovať. Priebežné vyúčtovanie lyžovačky je 1.150,00 EUR zatiaľ bez vyplatenia autobusu. Pani Farbová – pokladníčka o.z. zároveň poskytla k nahliadnutiu pokladničnú knihu, ktorú si bez výhrad prezreli všetci prítomní.

Ad 2/ Organizácia Florbalového turnaja 1.mája 20158. Plány na leto

 

                                                                                                

Miestom konania florbalového turnaja  mala byť pôvodne telocvičňa na školskom dvore, avšak do úvahy pripadá aj priestranstvo pred kultúrnym domom, kde by bolo postavené montovaného florbalové ihrisko, ktoré  má možnosť zabezpečiť Mario Porubec. Team florbalového družstva by sa skladal z počtu 4+1, resp. 5+1. Počet v mužstve sa upresní dodatočne. Štartovné pre družstvo bude 50,00 EUR. Bude potrebné zabezpečiť pitný režim a tiež bude potrebné zabezpečiť cenu pre víťaza - „Zlatú vranu“. V prípade konania florbalového turnaja na priestranstve pred kultúrnym domom do úvahy pripadá aj možnosť zabezpečenia bufetu.

Ad 3/ Organizácia obecnej zábavy dňa 23.mája 2015

 

Pani  Mária Grožajová informovala prítomných, že na deň 23. mája 2015 je zarezervovaný kultúrny dom ako aj skupina Senzus na zorganizovanie obecnej zábavy. Prítomní členovia sa dohodli, že podrobnosti ohľadne zorganizovania množstva práce na  tejto akcii si dohodnú na najbližšom pracovnom stretnutí o.z., t. j. približne v polovici apríla. Medzi členov o.z.           boli predbežne rozdelené úlohy na zabezpečenie DJ – a,  ako aj kuchárok a tomboly. Ďalej je potrebné adresne špecifikovať komu, resp. na aký účel o.z. daruje určitú čiastku výťažku zo zábavy.

 

Ad 4/ Participácia na upratovacom dni pre Tomášov 18.apríla 2015

 

Pri príležitosti Dňa Zeme a s tým súvisiacim upratovacím dňom v obci, ktorý sa bude konať dňa 18. apríla 2015, členovia o.z. prisľúbili  aktívnu pomoc pri  upratovaní  našej obce v tento deň. Predsedníčka o.z. Katka Tóthová informovala, že zraz dobrovoľníkov, ktorí budú participovať pri upratovaní  našej obce bude 18. apríla 2015 o 8 00 hod. pred kultúrnym domom. Ďalej informovala, že rukavice, sáčky a kontajnery na odpad zabezpečuje obec, avšak čo sa týka pracovných pomôcok  (hrable, lopaty, metly...), tie je vhodné priniesť si so sebou. Podrobné informácie o našich úlohách v tento deň nám poskytnú a rozdelia samotní organizátori tejto akcie.

 

Ad 5/ Návrh a výroba poznávacích tričiek pre členov

 

Zoltán Hajaš priniesol vzorky farebných bavlnených tričiek s vyšitým logom  nášho o.z. (predná strana trička) a s vyšitou webovou adresou o.z. (zadná strana trička). Zo širokej škály farieb po náročnom  a úsmevnom rozhodovaní zvíťazilo tričko tyrkysovej farby,           resp. je v hre ešte aj červená farba?

 

Ad 6/  Dynamizácia výhod pre členov o.z. (+výroba kariet?)

 

Mario Porubec navrhuje, aby členovia o.z. mali na každej  cene akcie organizovanej o.z. nejakú zľavu oproti cenám  pre nečlenov. Zdá sa mu to správne a spravodlivé a je to tzv. kompenzácia za čas a aktivitu spojenú pre činnosti o.z.. Niektorí členovia o. z. (O. Šátek,            H. Rušáková, Z. Hajaš) však argumentovali, že o.z. je len na začiatku svojej činnosti  a preto niet ešte priestoru na dynamizáciu výhod pre členov oproti nečlenom. O dynamizácii výhod pre členov o.z. oproti nečlenom bude  možné až v budúcnosti. Ohľadne tejto problematiky bude preto potrebná ďalšia diskusia a výroba kariet je aj preto naďalej otázkou do budúcna.

 

Ad 7/ Reklamná kampaň na bilboarde pri vstupe do obce (resp. i schránková)

 

Občianske združenie „Pre náš Tomášov“  uvažuje nad reklamnou kampaňou vo forme bilboardu umiestneného na reklamnom pútači pri vstupe do našej obce. Cieľom reklamnej kampane je zviditeľnenie o.z., ako aj  poukázanie na  hlavný cieľ o.z, ktorým je činnosť         v organizovaní kultúrnych, športových, náučných, jednorazových, či pravidelných podujatí predovšetkým pre občanov obce všetkých vekových skupín so zvýšeným zameraním na deti a mládež. Každý nový člen je srdečne vítaní. Ďalej pri tejto príležitosti bolo na  tomto pracovnom stretnutí navrhnutých niekoľko námetov a sloganov na bilboard, zároveň však bolo navrhnuté, že na  námete bilboardu by mohla participovať kreatívna mládež našej obce.

 

Ad 8/ Plány na leto             

 

Mario Porubec prítomných informoval o možných akciách na leto  najmä  teda v mesiaci júl.

Jedná sa o akcie : víkendový splav, bežecké preteky (ideálne v parku kaštieľa), nočná hra pre staršiu mládež a dospelých (v parku kaštieľa)

Vzhľadom na skutočnosť, že pán starosta poprosil naše o.z. na participácii pri organizovaní tzv. letného tábora pre deti v mesiaci júl, v záujme nášho o. z. je na tejto pomoci vhodnou formou participovať.

 

Ad 9/ Iné

Nakoľko pracovné stretnutie o.z. poctili svojou prítomnosťou starosta obce Ing. István Pomichal PhD. a poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Tomáš Űrge, poznamenávame, že Mario Porubec bod programu č. 9 prejednával po bode programu č. 1.

Pán starosta prítomných informoval, že privíta akúkoľvek iniciatívu a podporí akékoľvek akcie o.z., ktoré budú v prospech občanov obce a zároveň budú v medziach zákonných noriem, resp. v medziach VZN našej obce. Následne pán starosta informoval o obvyklých obecných akciách, ktoré majú v obci už niekoľkoročnú tradíciu (napr. Mikuláš, 1. Máj, MDD a pod.)        a tým poukázal na skutočnosť, že nebolo najšťastnejším riešením robiť  Mikuláša v obci v niekoľkých termínoch. Na margo tejto skutočnosti pani Farbová vysvetlila pánovi starostovi, že akcia o.z. - „Mikuláš“ vznikla z toho dôvodu, že samotné o. z. vzniklo v predvianočnom období, a keďže dnešné deti sú na Mikuláša materiálne bohato obdarovávané, v tejto akcii išlo skôr o to aby, deti a ich rodičia mali zážitok trocha iného charakteru.

Pán starosta tiež poukázal na problematiku drogovo závislej mládeže v obci a s tým súvisiacu rozmáhajúcu sa kriminalitu,  a tiež poznamenal, že by uvítal akúkoľvek pomoc v tejto oblasti.

V závere spoločnej debaty sme zdôraznili, že naše združenie nie je politicky zamerané a má v pláne výlučne prispieť k pestrejšiemu spoločenskému životu občanov. Pán starosta prisľúbil podporu všetkým zmysluplným aktivitám.

 

Na záver pracovnej porady OZ podpredseda  Mario Porubec poďakoval členom            za účasť a tiež by uvítal, keby sa týchto stretnutí zúčastňovalo viac mládeže.  Predbežný termín ďalšieho stretnutia je plánovaný v  polovici apríla.

 

V Tomášove, dňa 31.marca 2015

 

Prítomní : Prezenčná listina k nahliadnutiu u podpredsedu o.z. Maria Porubca