V priebehu lyžiarskeho zájazdu na Fačkovskom sedle sa bude konať i výjazdové Valné zhromaždenie OZ "Pre náš Tomášov", ktoré sa bude konať v piatok 9.3.2018 v priestoroch hotela Kľak. Pre záujemcov, ktorí by sa chceli schôdze zúčastniť, ponúkame program VZ, ktorý sa začína o 19:00.

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE OZ PRE NÁŠ TOMÁŠOV

výjazdové – 9.3.2018, 19:00, Fačkovské sedlo, okr. Žilina/Prievidza

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu o.z.
  3. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľky a člena o.z. zodpovedného za vedenie o.z.
  4. Správy: účtovníčky, pokladníčky a kontrolórky
  5. Všeobecná správa (pod)predsedu o.z. o doterajšej činnosti
  6. Správy členov vyhodnocujúce jednotlivé akcie o.z. v priebehu roka 2017
  7. Schválenie členského a spôsob jeho výberu na rok 2018
  8. Plán aktivít na rok 2018
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver